About

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Mẫu Hợp đồng thiết kế công trình nhà dân


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Hà nội, ngày ..... tháng ..... năm ........

HỢP ĐỒNG KINH TẾ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH
Số: ..../....
Về việc: Thiết kế công trình nhà ở gia đình
Công trình: Nhà ở gia đình
Địa điểm xây dựng: ............................................................................................................................
Chủ đầu tư: .........................................................................................................................................

CHÚNG TÔI GỒM

Bên A: 
       Ông: ........................................................................ĐT................................................................
       Số CMTND là: .................................. cấp ngày ................... do CA..........................................
       Địa chỉ: .........................................................................................................................................
Bên B:
      Ông: Nguyễn Văn Tháp Điện thoại: 0986199474 Zalo: 0833 449 156 chủ trì thiết kế
      CMT số: 01249............. cấp ngày........................................................ do CA Hà Nội
      Địa chỉ chỗ ở hiện nay: Gần trường tiểu học Bình Phú A, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội
      Email: nvthaptk@gmail.com

Căn cứ vào:

 • Nhiệm vụ thiết kế của chủ đầu tư
 • Vị trí và diện tích khu đất
 • Căn cứ vào năng lực của nhóm thiết kế

Cùng thỏa thuận, thống nhất ký Hợp đồng kinh tế kỹ thuật với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Bên A giao cho bên B thiết kế nhà ở gia đình ........ tầng
Tại địa điểm: .....................................................................................................................................

Điều 2: Trách nhiệm của hai bên

1) Trách nhiệm của bên A

 • Lập nhiệm vụ thiết kế
 • Cung cấp tài liệu khảo sát thiết kế công trình
 • Cung cấp bản đồ khu đất (bản phô tô)
 • Duyệt hồ sơ thiết kế sơ bộ, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công
 • Thông báo kịp thời những thay đổi khác với hồ sơ đã thống nhất hai bên mà bên A đã duyệt
 • Thanh toán kịp thời cho bên A đúng tiến độ

2) Trách nhiệm của bên B

 • Cùng với bên A lập nhiệm vụ thiết kế hợp lý
 • Đo vẽ hiện trạng khu đất thực tế
 • Lập hồ sơ thiết kế theo đất hiện tại
 • Lập thiết kế thi công theo thiết kế sơ bộ mà chủ đầu tư đã duyệt trên: bao gồm bản vẽ thiết kế kiến trúc (lập hồ sơ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh mặt đứng công trình), thiết kế chi tiết kết cấu, thiết kế điện, thiết kế nước (2 bộ)
 • Hồ sơ thiết kế đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật, đảm bảo chất lượng
 • Đảm bảo tiến độ thiết kế
 • Trong quá trình thi công nếu các bản vẽ thiết kế không khớp với hiện trường và không khớp nhau, thiết kế có trách nhiệm đến hiện trường và xử lý
 • Xử lý phương án móng theo kết cấu móng của nhà hiện trạng và khu đất hiện trạng
 • Tư vấn cho chủ đầu tư trong quá trình thi công

Điều 3: Giá trị hợp đồng và thể thức thanh toán


 • Giá trị hợp đồng được tính theo m2 sàn đổ bê tông theo bản vẽ thiết kế mà hai bên đã thống nhất. Đơn giá thiết kế là ....................đ/m2 sàn bê tông
 • Diện tích mái tầng 1 là: .......................m2
 • Diện tích mái tầng 2 là: .......................m2
 • Diện tích mái tầng 3 là: .......................m2
 • Diện tích mái tầng 4 là: .......................m2
 • Diện tích mái tôn tính 50% theo đơn giá thiết kế: .................m2

Diện tích tổng cộng: S mái t1 + S mái t2 + S mái t3 + S mái t4 = ...............
Giá trị hợp đồng tạm tính là: S tổng cộng nhân với đơn giá = thành tiền
(bằng chữ: ...................................................................................................)

 • Thể thức thanh toán: Ngay sau khi ký hợp đồng và thông qua thiết kế bên A tạm ứng cho bên B 5 triệu đồng (10 ngày)
 • Lập xong hồ sơ thiết kế kỹ thuật bên A thanh toán cho bên B: ...................... (30 ngày)
 • Giao hồ sơ thiết kế cho bên A, bên A thanh toán nốt cho bên B số tiền còn lại

Điều IV: Thời gian hoàn thành thiết kế


 • Đo vẽ hiện trạng và lập hồ sơ thiết kế sơ bộ: 10 ngày
 • Lập bản vẽ thiết kế thi công: 30 ngày

Điều V: Điều khoản phụ
       Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phát sinh hai bên cùng bàn bạc giải quyết.
       Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thống nhất. Bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
      Hợp đồng lập thành 2 bản mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ký, có giá trị pháp lý như nhau.

           Đại diện bên A                                                                              Đại diện bên B
                  
     .........................................                                                                Nguyễn Văn ThápTHIẾT KẾ NHÀ LÔ GÓC PHỐ
VIDEO VỀ MỘT MẪU THIẾT KẾ NHÀ CHỮ L 
 NHÀ THỜ DÒNG HỌ KẾT HỢP NHÀ Ở
 BIỆT THỰ 3 TẦNG 2
 BIỆT THỰ 2,5 TẦNG
BIỆT THỰ 3 TẦNG 
THIẾT KẾ CẢI TẠO BIỆT THỰ SONG LẬP SKYLIGHT MINH KHAI
BIỆT THỰ NHÀ VUÔNG 4,5 TẦNG

BIỆT THỰ 2 TẦNG 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Our Team Memebers